Publicerad 2004-10-13

Brev till Jordbruksministern

Nedan följer ett brev till Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist ang de finska jordbruksstöden.

Sveriges Grisproducenter
SFS-Svenska Ägg

2004-10-12

Till Jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist
103 33 Stockholm

Finska statsstöd slår ut svensk produktion
Sveriges gris- och äggproducenter anklagar Finland för illojal konkurrens. Statssubventionerat griskött från Finland slår ut en del av produktionen av griskött på svenska gårdar. Skall finska, statssubventionerade ägg, producerade i mindre burar än de som nu förbjuds i Sverige, få konkurrera ut svenska ägg?

När Sverige och Finland 1995 kom med i EU fick Finland tillåtelse av EU att stödja sitt jordbruk, med motiveringen att strukturen i lantbruket var dålig och landets nordliga läge med 'arktiskt klimat'. Delar av detta stöd skulle för länge sedan upphört men Finland har genom skickliga förhandlare lyckats förlänga stödet, nu till 2007.

Det finska stödet ger den finske grisproducenten 25% extra i relation till den svenske producentens pris. På grissidan har man med hjälp av kraftfulla stöd byggt upp en så stor och effektiv produktion att betydande export sker. Dessutom sker produktionen på ett sätt som är förbjudet i Sverige, b la genom att suggorna fixeras och med mindre ytor för djuren.

Äggproducenterna måste konkurrera mot ägg som både uppbär statstöd och som produceras med i Sverige förbjudna metoder. Det skulle vara klädsamt om jordbruksministern i debatten om 'olagliga' svenska burar också nämnde importen av 'olagliga' ägg från Finland. Alla undersökningar visar att svenska konsumenter vill ha svenskt griskött och svenska ägg. Vi har som högsta mål att erbjuda svenska konsumenter svenska produkter. Även jordbruksministern har uttalat förtroende för den svenska produktionen. Nu riskerar svenska producenter att bli utkonkurrerade av statssubventionerade finska produkter.

Vi anser att Finland bryter mot överenskommelsen med EU:

1. genom att kraftigt utöka sin grisproduktion, sedan 1995 med 16%. Även produktionen av ägg ökar nu.
2. exporten av ägg och griskött från Finland ökar. Exporten av griskött till Sverige har ökat 58% 2004 jämfört med första halvåret 2003. I dag går 75% av den finska exporten av ägg till Sverige,
3. genom att exportera statssubventionerade produkter, som griskött och ägg, till Sverige som försvårar för svenska producenter att överleva.

Vi begär att jordbruksministern

- tar upp Finlandsexporten med jordbruksministern i Finland och påtalar de problem som uppstår på svensk marknad,
- tar upp förhandlingar med EU om att få ett stopp på Finlands övergångsstöd till gris- och äggproduktionen efter 2007, så att vi kan konkurrera på lika villkor.

Som företrädare för gris- och äggproducenterna begär vi snarast ett sammanträffande med ministern för att diskutera dessa problem.

Lars Hultström, ordförande, Sveriges Grisproducenter
Fors Säteri
641 97 Katrineholm

Anna Carlström, vd, SFS-Svenska Ägg
105 33 Stockolm